Varför placera hos oss?

Jo - vi tror att du söker rätt kompetens.

Till Solskenet kommer flickor och kvinnor som behöver mer än bara skydd. Vi bygger självkänslan hos de som varit utsatta, som inte getts tillträde till samhället och som inte getts de färdigheter som krävs för att klara sig själv.

Vi har byggt vår kompetens och erfarenhet för att på djupet förstå kvinnans bakgrund och sammanhang, för att ge ett kvalificerat stöd med behandling i den utsatta situation som hon befinner sig i samt för att ge den sociala träning som hon behöver för en självständig framtid.

Ledningen, personalen, terapeuten och skyddskonsulenten samverkar för att skydd, behandling och stöd ska ge förutsättningar för ett självständigt liv efter placeringen på Solskenet. Vi uppnår goda resultat och har få sammanbrott. Goda referenser finns.

Det som varit
Solskenet gör en bedömning av alla flickor och kvinnor som kommer till oss där vi på djupet undersöker behovet av skydd i en skyddsutredning, kontexten i vilket skyddsbehovet uppstår utifrån en kulturkunskap och behandlingsbehovet utifrån den psykiska och den fysiska hälsan.
Det som är
Solskenet stärker flickorna och kvinnorna för den metamorfos som en ny livssituation innebär. Omedelbart vid ankomst säkerställs det yttre skyddet för att därefter lära och träna det inre skyddet. Det psykiska måendet tas om hand i kvalificerad behandling. Kunskapen och färdigheterna att självständigt hantera sociala funktioner i samhället övas praktiskt.
Det som ska komma
Solskenets mål är att alla som lämnar Solskenet ska ha en god förmåga till att hantera det egna skyddet, en livshistoria att ta utgångspunkt i och en framtidsplan att gå vidare med. Solskenet deltar i arbetet med att trygga övergången från det skyddade boendet till ett liv i självständighet.
Specialistkompetens
Solskenets skyddskonsulent Bo Svennecke ansvarar för alla skyddsutredningar och för att lära och träna förmågan till det inre skyddet. Solskenets psykoterapeut och handledare Rosanne Macke Alström ansvarar för bedömning och behandling av det traumarelaterade dåliga psykiska måendet.

Kontaktinformation

Solskenet HVB

c/o Skeppet
Box 10
532 21 SKARA

Telefon: 0730-67 50 85
Fax: 0511 - 629 60