Skyddsutredning

Vår skyddskonsulent genomför utredningar enligt Patriark och Freda. Vi har valt att komplettera dessa utredningar med en systematisk beskrivning av livshistorien, vilket ger ett utvecklat underlag för riskbedömningen.

Kulturkunskap

Vi arbetar utifrån kunskapen att hederskulturer tar sig olika uttryck och uppstår i olika sammanhang.

Denna kunskap ger oss underlag för att bedöma hur det hedersrelaterade våldet kan ta sig uttryck i det enskilda fallet samt hur det påverkar den utsatta kvinnans förutsättningar att skydda sig själv.

Terapi

Vägen till ett bättre liv

Vår terapeut och vår skyddskonsulent i samverkan möter varje kvinna i hennes mående och ger henne verktygen för en bättre tillvaro. Vi bearbetar traumat, utsattheten och exkluderingen utifrån en omfattande initial bedömning.

Över tid bygger vi upp självkänsla och självförtroende som kan bära i en situation där det är svårt att känna tillit och trygghet. Vi hanterar utmaningen att acceptera verkligheten som den är och ökar beredskapen att hantera en ny framtid.

Yttre skydd

Vi anpassar skalskyddet till den enskilda kvinnans förutsättningar och behov samt till gjorda riskbedömningar.

Skalskyddet kan utökas och vara omfattande när situationen kräver det. I andra situationer kan det sänkas för att ge den enskilde större frihet och förutsättningar att utveckla den egna förmågan till skydd.

Sammanbrottsrisk

Om en klient röjer sig eller på annat sätt utsätter sig för en ökad risk har vi en genomarbetad handlingsplan.

Genom att noga följa planen i den uppkomna situationen kan vi många gånger slutföra placeringen med ett framgångsrikt resultat.

Inre skydd

Vägen till frihet

Vi säkerställer att de kvinnor och flickor som är placerade hos oss utvecklar en förmåga till ett inre skydd för att kunna gå vidare till ett självständigt liv. Vi arbetar med deras förståelse för behovet av att skydda sig och för att motivera dem till att upprätthålla skyddet.

Förståelsen bygger vi genom samtal med personal och skyddskonsulent liksom genom behandlingen av måendet. Motivationen bygger vi genom att utveckla förmågan till självständighet, genom att söka möjligheter till ett fortsatt umgänge med det nära nätverket under säkra former samt genom att visa på förutsättningar för en hoppfull framtid.

Sociala färdigheter

Förutsättningarna som var och en har med sig till Solskenet för att hantera vardagliga sociala situationer är olika.

Vi identifierar de områden som är nödvändiga att stärka och stöttar när det behövs. Det kan handla om att öppna ett eget bankkonto och hantera pengar eller att handla och kläder och smink. I detta väver vi in skyddsperspektivet.

Framtidsplan

Motivationen till ett självständigt liv bygger vi genom att tillsammans med varje klient skapa en så tydlig bild av framtiden som möjligt.

När vi byggt en självtillit hjälper vi den enskilde att svara på sina frågor om hur en alternativ framtid kan gestalta sig.

Skola, utbildning och sysselsättning

Vi skapar förutsättning för att kunna gå i skolan, genomföra en utbildning eller komma ut i praktik. Det bygger på att vi hela tiden gör riskbedömningar och anpassar skyddet med målet att öka friheten.

Nätverk

Med utgångspunkt i en förståelse för de starka känslor som kvinnorna bär med sig för sina relationer arbetar vi för att bevara och bygga på det som är sunt. Vi tar tillvara de möjligheter till umgänge som finns inom de, ofta kulturellt betingade, större familjebanden samtidigt som vi alltid har skyddsaspekten i åtanke.

Att fortsätta sitt eget liv

Vägen till självständighet

Vårt mål är att varje kvinna som placeras på Solskenet ska kunna gå vidare till ett meningsfullt och rikt nytt liv. Tiden på Solskenet är en förberedelse på det som ska komma men vårt arbete tar inte slut där. Vi är delaktiga i att planera för skyddet, i att ordna boende, skola och sysselsättning samt i att hantera andra praktiska frågeställningar som uppkommer.

Vi erbjuder alltid en kontakt och ett fortsatt stöd för de kvinnor som har bott hos oss. Den relation, trygghet och tillit som vi gemensamt byggt upp finns kvar.